Producten
Handgereedschap Elektrisch gereedschap Bevestigingen Ijzerwaren Verspaning & slijptechniek Ladders & steigers Perslucht Elektro Sanitair Bedrijfsinrichting Tuin Verf & chemie (Veiligheids)kledij & PBM Onderhoud & reiniging Lassen & solderen Auto & fiets
Merken Service Promoties Over ons Contact Afhaal- & leverdienst Herstellingen & metaalatelier Vacatures
nl fr

Klantenservice Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

2. De goederen worden verzonden op kosten en op risico van de klant naar het door de klant opgegeven leveringsadres.

3. De vermeldde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen.

4. De verkoper is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

Artikel 1 - Algemene bepalingen
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de contractuele relaties tussen de opdrachtgever/verkoper en De Kinder BVBA, uitsluitend beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. De opdrachtgever/verkoper erkent ervan kennis te hebben genomen en uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan van zijn eigen algemene voorwaarden. Elke afwijking van onderhavige algemene voorwaarden moeten door De Kinder uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd. Deze afwijkingen zullen worden aangeduid als de bijzondere verkoopsvoorwaarden, die slechts gelden voor het betreffende aanbod of orderbevestiging. Bij onwerkzaamheid van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden, treedt daarvoor een regeling in de plaats die de bedoeling van de onwerkzame bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven volledig van kracht. Het niet uitoefenen door De Kinder van één van de rechten, of een gedeelte hiervan, bepaald in onderhavige voorwaarden, kan nooit worden beschouwd als een afstand om dergelijk recht of een gedeelte ervan uit te oefenen.

Artikel 2 - Offertes en prijsopgaven
Al de offertes en prijsopgaven van De Kinder zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de opdrachtgever/verkoper verstrekte gegevens, informatie, tekeningen enz. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders door De Kinder is vermeld. Gegevens in drukwerken verstrekt door De Kinder kunnen zonder voorafgaand bericht door De Kinder worden gewijzigd. Zij binden De Kinder niet. Eventuele onjuistheden op offertes, opdrachtbevestigingen, facturen, enz. te wijten aan materiële vergissingen en/of dwaling kunnen te allen tijde worden rechtgezet door De Kinder. Bij een samengesteld aanbod of orderbevestiging bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte ervan tegen het proportioneel gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs

Weergegeven prijzen op dekinder.be kunnen zonder voorafgaande toestemming gewijzigd worden.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst
De Kinder is slechts gebonden door haar uitdrukkelijk schriftelijk akkoord met een van de opdrachtgever/verkoper uitgaand aanbod en/of orderbevestiging. Het feit dat aan De Kinder goederen ter herstelling afgeven worden, geldt als aanbod en/of orderbevestiging, ook als deze goederen niet vergezeld zijn van een bestelbon of van een afleveringsnota. Indien de ter herstelling afgegeven goederen vergezeld zijn van een bestelbon of een afleveringsnota, zal deze door De Kinder worden ondertekend onder voorbehoud van aantal en kwaliteit van de ter bestelling afgegeven goederen. Elk aanbod en/of orderbevestiging, vanwege de opdrachtgever/koper, bindt de opdrachtgever/koper onherroepelijk. Ingeval de opdrachtgever/koper zijn order om welke reden dan ook ontbindt, is hiervoor het uitdrukkelijk akkoord van De Kinder vereist. In voorkomend geval zal De Kinder gerechtigd zijn op een forfaitaire schadevergoeding van 20% op de in het order vermelde prijs, onverminderd haar recht op bijkomende schadevergoeding bij een aanzienlijker schade. Indien de aan DE KINDER gegeven order op verzoek van de opdrachtgever/koper wordt gewijzigd, of indien, onafhankelijk van elke door de opdrachtgever/koper aangebracht wijziging, de werkelijk uitgevoerde hoeveelheid van een opdracht minder bedraagt dan de aanvankelijk voorziene hoeveelheid, is DE KINDER gerechtigd haar prijzen aan te passen aan de op dat tijdstip geldende tarieven, dan wel de overeenkomst te ontbinden door eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever/koper zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadevergoeding. DE KINDER zal evenwel in voormelde gevallen het recht hebben op een volledige vergoeding lastens de opdrachtgever/koper voor de kostprijs en/of uigaven betreffende materialen, hulpstoffen en /of onderdelen die met het oog op de uitvoering van het order werden aangekocht en/of een andere wijze door derden ter beschikking werden gesteld. Indien tussen het tijdstip van het aanbod en/of de orderbevestiging, enerzijds, en de datum van de levering, anderzijds, aanzienlijke kostenstijgingen plaatsvinden veroorzaakt door wisselkoersschommelingen, stijgingen van de loonkosten, prijsstijgingen van grondstoffen of ander omstandigheden, die DE KINDER redelijkerwijze niet kon voorzien op het tijdtip van aanbod en/of de orderbevestiging, die DE KINDER redelijkerwijze niet kon ontwijken en waarvoor DE KINDER de gevolgen niet kan verhelpen alhoewel zij al het nodige daarvoor heeft gedaan, dan is DE KINDER gerechtigd deze kostenstijgingen aan de opdrachtgever/koper door te rekenen. Elke persoon of onderneming die een bestelling plaatst met het verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling ervan, zelfs indien DE KINDER zich met voormelde wijze van facturatie zou akkoord verklaard hebben. Bestellingen die werden gedaan door personen die algemeen bekend zijn als handelend in naam van en voor rekening van een onderneming of een derde persoon, zullen steeds aan laatstgenoemde aangerekend worden. Deze onderneming of derde persoon zal gehouden zijn tot de betaling, tenzij zij DE KINDER voorafgaandelijk en schriftelijk hebben verwittigd dat bedoelde persoon niet meer voor hun rekening mag bestellen.

Artikel 4 - Rechten inzake herstellingsopdracht
De opdrachtgever die een herstellingsopdracht geeft, wordt verondersteld titularis te zijn van de rechten, noodzakelijk om dergelijke opdracht te plaatsen. Hij is samen met zijn lastgevers aansprakelijk tegenover de gebeurlijke aanspraken van derden en zal desgevallend DE KINDER op eerste verzoek vrijwaren.

Artikel 5 - Leveringstermijn - Overdracht van risico - Transport
Elke vermelde leverings- en uitvoeringstermijn geldt ter informatieven titel. Een laattijdige levering of uitvoering kan in geen geval een verzoek tot schadevergoeding van de opdrachtgever/koper rechtvaardigen. Deze kan evenwel de overeenkomst verbreken in geval van niet-levering en/of uitvoering binnen de dertig (30) dagen na de datum van ontvangst door DE KINDER van een aangetekende ingebrekestelling. Tenzij onder uitdrukkelijk schriftelijk beding van andere plaats van levering in de bijzondere verkoopsvoorwaarden, vindt de levering plaats in de gebouwen van DE KINDER en op de datum dat de opdrachtgever/koper door DE KINDER in kennis wordt gesteld dat de goederen hier te zijner beschikking staan. Dit is tevens het tijdstip waarop het risico van de goederen overgaat op de opdrachtgever/koper. Indien de opdrachtgever/koper de goederen niet afhaalt na het verstrijken van een termijn van vijftien (15) dagen na daartoe schriftelijk door DE KINDER bij aangetekend schrijven te beschouwen overeenkomstig artikel 3, lid 3, hetzij de uivoering van de overeenkomst lastens de opdrachtgever/koper gerechtelijk te vervolgen waarbij van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding van 25 euro per dag vertraging door de opdrachtgever/koper verschuldigd is, onverminderd het recht op bijkomende schadevergoeding bij een aanzienlijke schade. Bij de ondertekening van de verzendnota, hetzij door de opdrachtgever/koper, hetzij door de vervoerder, zal de opdrachtgever/koper vermoed worden het op de zendnota vermelde aantal stuks en/of goederen ontvangen te hebben. Het vervoer of de verzending van de goederen geschiedt altijd voor risico en op kosten van de opdrachtgever/koper. In geval DE KINDER het vervoer of de verzending dient te organiseren, zal deze als aangestelde van de opdrachtgever/koper worden beschouwd. In alle geval zal elke aansprakelijkheid inzake vervoer of verzending voor DE KINDER vervallen indien de opdrachtgever/koper terzake niet heeft gereageerd binnen een termijn van drie werkdagen na aankomst van de geleverde goederen. Indien de overeenkomst betrekking heeft op verschillende goederen kan de levering voor het geheel of voor een gedeelte plaatsvinden. Bij gedeeltelijke levering is de opdrachtgever/koper gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof.

Levering van de goederen boven de 10kg gebeurd enkel op het gelijkvloers, achter de eerste deur en met maximaal 1 traptredeverhoging. Elke levering gebeurt zonder verticaal transport.

Artikel 6 - Verpakking
Tenzij anders is bepaald in de bijzondere voorwaarden, worden de goederen verpakt volgens de richtlijnen van de opdrachtgever/koper en op diens risico; de kosten van de verpakking zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke vergoeding, die hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk met de prijs aan de opdrachtgever/koper wordt aangerekend.

Artikel 7 - Overmacht
Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van DE KINDER opgeschort. In dat geval is DE KINDER enkel verplicht te leveren, dan wel haar verplichtingen uit te voeren zodra dit redelijkerwijze mogelijk is. Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan DE KINDER zich bij het uitvoeren van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van die aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk dan wel dermate bezwaard en/of onevenredig kostbaar wordt dat de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid niet van DE KINDER kan worden verlangd. Worden daarom als overmacht beschouwd, zonder dat deze lijst evenwel beperkend is, stakingen, bedrijfsblokkades, ziekte van personeel, bedrijfsstoringen, gebrek aan grondstoffen, half-fabrikaten, materiaal, hulpstoffen, onderdelen en /of enige energie, vertraagd of uitblijven van levering door toeleveranciers, transportstoringen, import- en exportbeperkingen. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zijn zowel DE KINDER als de opdrachtgever/koper gerechtigd de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 8 - Afwijkingen
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de opdrachtgever/koper in de bijzondere verkoopsvoorwaarden, geschieden alle leveringen met de gebruikelijke sectoriële afwijkingen wat het aantal te leveren stukken betreft, namelijk ten minste 3%.

Artikel 9 - Klachten
Een klacht aangaande een factuur dient binnen de acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden meegedeeld aan DE KINDER. Zichtbare gebreken waarover door de opdrachtgever/koper op het ogenblik van de levering geen opmerkingen werden geformuleerd zijn onontvankelijk en worden niet in behandeling genomen. Elke klacht betreffende verborgen gebreken moet onmiddellijk na de ontdekking ervan en uiterlijk zes (6) dagen na de levering door de opdrachtgever/koper schriftelijk bij aangetekend schrijven ter kennis van DE KINDER worden gebracht. Voormelde termijn van zes (6) dagen vangt aan op de datum waarop de goederen door DE KINDER worden geleverd overeenkomstig artikel 5, lid 2. alle klachten ingediend buiten de in onderhavig artikel vermelde termijnen zijn van rechtswege onontvankelijk

Artikel 10 - verzakingbeding
Als particuliere consument beschikt u over een termijn van 14 dagen waarbinnen u kunt verzaken aan uw aankoop. Deze periode van 14 dagen is te rekenen vanaf de thuislevering van de goederen. Mochten onze producten niet voldoen aan uw wensen, dan kan u dit melden en zonder betaling van boete, noch opgave van reden, terugzenden op voorwaarde dat de verpakking intact is gebleven. Derhalve zal een geopende verpakking u niet meer toelaten af te zien van de aankoop. Dit verzaakrecht geldt niet voor zakelijke klanten.

Artikel 11 - Garanties - Aansprakelijkheid
DE KINDER waarborgt de opdrachtgever/koper de deugdelijkheid van de door haar uitgevoerde herstellingsopdrachten en/ of verkochte goederen. In geval van gebrekkige uitvoering en/of levering zal DE KINDER slechts gehouden zijn tot de uitvoering van de noodzakelijke verbetering of tot de herlevering van de goederen waarbij de vrijwaringsverplichtingen niet verder strekken dan deze van de leveranciers van de met gebreken gehepte goederen. Andere of verdere aanspraken, inbegrepen vergoeding van kosten, schade en intresten wegens benadering van de bedrijfsbelangen en bedrijfsschade, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks bij de opdrachtgever/koper of derde veroorzaakt, worden uitgesloten. Ingeval werktuigen en/of gereedschappen door de opdrachtgever/koper worden ter beschikking gesteld, is DE KINDER niet aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van voormelde werktuigen en/of gereedschappen. Voormelde werktuigen en/of gereedschappen zullen de bedrijfsinrichting van DE KINDER nooit verlaten zonder de uitdrukkelijke toestemming van DE KINDER en zullen door de opdrachtgever/koper niet kunnen worden opgevorderd voor de beëindiging van de uit te voeren herstellingsopdracht. De waarborg is niet van toepassing wanneer de vervangingen het gevolg zijn van normale slijtage, nalatigheid, gebrek aan onderhoud, foutief gebruik dan wel van incidenten veroorzaakt door toeval, overmacht of derden, of indien de opdrachtgever/koper wijzigingen, herstellingen of onoordeelkundige behandelingen aan de goederen heeft uitgevoerd op eigen initiatief en zonder het voorafgaande akkoord van DE KINDER. De opdrachtgever/koper is verplicht DE KINDER te vrijwaren en schadeloos te stellen inzake door derden ingestelde vorderingen die het direct gevolg zijn van de tussen partijen geldende overeenkomst, doch waar DE KINDER tegenover de opdrachtgever/koper niet aansprakelijk is.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud
De door DE KINDER geleverde goederen blijven haar eigendom tot de volledige en effectieve betaling van alle door de opdrachtgever/koper verschuldigde bedragen, met dien verstande dat de opdrachtgever/koper aansprakelijk is en het risico voor de geleverde goederen draagt vanaf het moment dat deze te zijner beschikking staat. Zolang DE KINDER de eigendom van de verkochte goederen heeft voorbehouden, kan de opdrachtgever/koper niet beschikken over de goederen, noch bij wijze van verkoop, inpandgeving of op enige andere wijze. De opdrachtgever/koper is verplicht DE KINDER onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot de aan DE KINDER nog in eigendom toebehorende goederen. De opdrachtgever/koper is verplicht de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van DE KINDER te bewaren. In geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of indien de opdrachtgever/koper termijn en uitstel vraagt aan één of meerdere van zijn schuldeisers, een gerechtelijk of buitengerechtelijk akkoord aanvraagt, indien er op het geheel of een deel van zijn goederen beslag wordt gelegd, zal DE KINDER de overeenkomst van rechtswege kunnen ontbinden de door haar geleverde goederen terug in haar bezit kunnen nemen zoals beschreven in artikel 14. onverminderd de overeengekomen betalingsvoorwaarden, heeft DE KINDER het recht om op ieder ogenblik, hetzij vooraleer tot de levering van de goederen over te gaan, hetzij tijdens de levering van de goederen, de opdrachtgever/koper te verzoeken een onvoorwaardelijke en op eerste verzoek opeisbare bankgarantie te stellen met het oog op de zekerstelling van zijn betalingsverplichtingen. Zolang voormelde bankgarantie niet is gesteld tot voldoening van DE KINDER, is DE KINDER gerechtigd alle verdere leveringen op te schorten.

Artikel 13 - Materialen van de opdrachtgever/koper
De plans, ontwerpen, tekeningen en al de goederen die de opdrachtgever/koper toebehoren en die in de gebouwen van DE KINDER worden ondergebracht, blijven er op risico van de opdrachtgever/koper die DE KINDER uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid van welke aard ook ontlast. Hetzelfde geldt voor de uitgevoerde werken en voor de goederen of leveringen die bestemd zijn voor de opdrachtgever/koper. Hoewel DE KINDER zich als een goed huisvader zal gedragen bij de bewaring van voormelde materialen, ontlast zij zich uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid met betrekking tot het verkies van en/of de schade aan de toevertrouwde materialen. De bewaringskosten betreffende voormelde materialen worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever/koper vanaf de door DE KINDER meegedeelde datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum zullen deze materialen als waarborg en pand voor eventueel verschuldigde sommen mogen worden ingehouden.

Artikel 14 - Betaling
Tenzij in de bijzondere verkoopsvoorwaarden anders is gesteld, zijn de facturen van DE KINDER contant te betalen. De betaling dient te geschieden op de maatschappelijke zetel van DE KINDER te Zwalm hetzij bij wijze van contante betaling, hetzij door overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de factuur. DE KINDER behoudt zich in alle omstandigheden en zonder enige beperking het recht voor om voor elke factuur op het tijdstip van de levering contante betaling te verzoeken. De opdrachtgever/koper is niet gerechtigd zich te beroepen op enige inhouding, vermindering, dan wel schuldvergelijking. De betalingsverplichting van de opdrachtgever/koper overeenkomstig onderhavig artikel wordt onder geen enkele omstandigheid opgeschort door het indienen van een klacht betreffende de geleverde goederen. Elke op de vervaldag onbetaalbare factuur wordt vanaf de vervaldag verhoogd met een conventionele intrest van 1% per maand op het verschuldigde bedrag. Elke laattijdige betaling zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van schadevergoeding, aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten belopen van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75 euro. Indien de opdrachtgever/koper met enige betaling jegens DE KINDER in gebreke is, heeft deze laatst het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of deze te ontbinden in toepassing van artikel 14. Eveneens zullen in dergelijk geval alle nog onbetaalbare facturen van de opdrachtgever/koper onmiddellijk van rechtswege eisbaar worden. Indien de opdrachtgever/koper een order annuleert of opschort, zal DE KINDER het recht hebben om de reeds uitgevoerde werken (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz) onmiddellijk te factureren, onverminderd de forfaitaire schadevergoeding voorzien door artikel 3.

Artikel 15 - Uitdrukkelijk ontbindend beding
Onverminderd haar recht op schadevergoeding is DE KINDER in geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting, of indien de opdrachtgever/koper een uitstel vraagt aan één of andere van zijn schuldeisers, een gerechtelijk of buitengerechtelijk akkoord aanvraagt, indien er op het geheel of een deel van zijn goederen beslag word gelegd te verzoeke van een schuldeiser, gerechtigd, naar haar goeddunken, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden door loutere verzending van een per post aangetekend schrijven. De opdrachtgever/koper verbindt zich ertoe de goederen van DE KINDER terug te geven binnen de vierentwintig (24) uur. In geval van niet-teruggave binnen deze termijn zal DE KINDER, op welke plaats het ook weze, de goederen mogen terugnemen zonder enige gerechtelijke formaliteit of tussenkomst.

Artikel 16 - Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank
De contractuele relaties tussen de opdrachtgever/koper en DE KINDER zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van Dendermonde zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen partijen. Nochtans kan DE KINDER ook rechtsvorderingen aanhangig maken in de woonplaats van de opdrachtgever/koper.

Vragen?
We helpen jou zo snel mogelijk op weg!

© De Kinder Hardware BV - Provincialebaan 136 , Buggenhout Tel. 052 33 24 09 info@dekinder.be BTW: BE0843717183